Henkilötietojen käsittelykäytäntö sekä rekisteri- ja tietosuojaseloste

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. (jatkossa LOAS) harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin.

LOAS kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

LOAS voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LOAS:n ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet, tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot ja viranomaisten pyynnöt.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu, toimitettava henkilökohtaisesti LOAS:n toimistolle ja jätettäessä todistettava henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimusten jättäminen suoritetaan samoilla ohjeilla kuin tarkistuspyynnöt.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen info@loas.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. 
(y-tunnus: 0206825-2) 
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toiminnanjohtaja
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi

3. Rekisterin nimi

LOAS asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten mm.:
 
- asiakkaan tietojen ylläpito
- vuokrareskontran ylläpito
- asiakaskyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
- asuntojen kunnossapito ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakaminen rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville huoltoyhtiöille
- vuokrasaatavien ja muiden huoneenvuokrasaatavien perintä
- vuokrasopimusten päättäminen
- Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja asunnon hakijoista, suositeltavista asiakkaista, vuokralaisista sekä mahdollisista kanssavuokralaisista: 

Perustiedot, kuten
 
- nimi
- henkilötunnus
- yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- sukupuoli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
 
- asiakasnumero
- asiakkuuden alkupäivämäärä
- samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä
- samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus
- kaikkien samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä henkilötunnukset
- rekisteröidyn suostumuksella samassa taloudessa asuvien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä henkilötunnukset
- tieto kanssahakijan rekisteröidylle antamasta luvasta itseään koskevien tietojen antamiseksi rekisterinpitäjälle
- tieto mahdollisesta edunvalvojasta
- tiedot työssäkäynnistä ja työsuhteen kestosta sekä laadusta
- tulo- ja varallisuustiedot
- luottotiedot
- velkajärjestelytieto
- perintätieto
- asiakkuutta edeltävän asunnon tiedot
- asunnon tarvetta koskevat tiedot
- vuokrasuhteeseen liittyvät tiedot eli vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot, vuokravakuustiedot sekä vuokrasuhteen päättämiset
- alaikäisen vuokralaisen osalta vuokrasopimuksen allekirjoittaneen huoltajan yksilöintitiedot
- reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot
- rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
- pankkitilitiedot vuokrasuhteen irtisanomiseen liittyen
- suoramarkkinointiluvat ja kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa vuokra-asuntohakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, irtisanoutuvilta asiakkailta, 
rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LOAS:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi LOAS:n puolesta perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa isännöinti, huolto, vartiointi- ja lukkoliikkeelle sekä sähkö- ja tietoverkkotoimittajille asumiseen liittyvien palveluiden toimittamiseksi.

Mikäli asunnon omistajaksi tulee LOAS:n ulkopuolinen taho, voi LOAS luovuttaa asunnon uudelle omistajalle vuokrasuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella. 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee on oltava kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu, toimitettava henkilökohtaisesti LOAS:n toimistolle ja jätettäessä todistettava henkilöllisyys virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Työnhakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. 
(y-tunnus: 0206825-2) 
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
 
Toiminnanjohtaja
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö
 
- nimi
- syntymäaika
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
- muu suoritettu koulutus
- sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
- erityisosaaminen
- kielitaito
- nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole. 

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Tietoja ei luovuteta LOAS:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä. 

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Avainrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. 
(y-tunnus: 0206825-2) 
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
 
Toiminnanjohtaja
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköinen avainten käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot avainten luovutuksista 
- avaimen haltijan nimi ja osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot 
- luovutus- ja palautuspäivämäärä

Kiinteistöjen ovien kulkutiedot 
- avaintunnistetieto 
- päivämäärä ja kellonaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään avainten luovutuksen yhteydessä kerätyt tiedot, kiinteistöjen ovien lukijoista kerättävät kulkutiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LOAS:n ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä
 
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. 
(y-tunnus: 0206825-2) 
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toiminnanjohtaja
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi

3. Rekisterin nimi

Kumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään LOAS:n ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten: 

- nimitiedot 
- titteli/asema 
- työnantaja 
- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään (mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä. 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta LOAS:n ulkopuolelle eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Kameravalvontarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. 
(y-tunnus: 0206825-2) 
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toiminnanjohtaja
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LOAS:n ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma
valokuvansa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. (jatkossa LOAS) osoitteissa https://www.loas.fi ylläpitämien www-sivustojen ja niiden sisältämien palvelujen (jäljempänä "sivustot ja palvelut") käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoja ja palveluja käyttämällä.

LOAS:lla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaisemisen ja niillä olevien palvelujen tarjoamisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. LOAS:lla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on LOAS:n tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten karttapalvelu. LOAS pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla ja palveluissa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuunrajoitus

Sivustot ja palvelut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". LOAS tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. LOAS ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu LOAS:lle.

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä LOAS vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

LOAS:n www-sivustoilla voi olla palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään sekä mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja käytetään mm. asiakassuhteiden hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään. Kerätyt henkilötiedot ovat osa LOAS:n henkilörekistereitä.

Tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukainen yhteyspiste

LOAS
Asuntotoimisto
Laserkatu 1 C
53850 Lappeenranta 
Puh. (05) 6682800
info@loas.fi